Chinese(GB)  |  English
   Shouguang has jurisdiction over 5 subdistricts : Shengcheng, Wenjia, Gucheng, Luocheng, Sunjiaji,9 towns:Daotian, Hou zhen, Jitai, Hualong, Shangkou, Tianliu, Yingli, Taitou, Yangkou ,and  Shuangwangcheng Ecological Economic Zone, 975 villages, with a population of 113.94 million.

   Shengcheng Subdistrict: Area of 65 square kilometers, Population 161900,55 Neighborhood Committee, 28 Village Committee, postcode 262701, Codes for the administrative divisions 370783001.
   Wenjia Subdistrict: Area of 68.2 square kilometers, Population 54000,  4Neighborhood Committee, 52 Village Committee, postcode 262702, Codes for the administrative divisions 370783003.
   Sunjiaji Subdistrict: Area of 79.5 square kilometers, Population 58700,  78 Village Committee, postcode 262729, Codes for the administrative divisions 370783004.
   Luocheng Subdistrict: Area of 142.4 square kilometers, Population 100400,  118 Village Committee, postcode 262718, Codes for the administrative divisions 370783005.
   Hualong Town: Area of 87.6 square kilometers, Population 52800,  53 Village Committee, postcode 262721, Codes for the administrative divisions 370783100.
   Yingli Town: Area of 191.5 square kilometers, Population 56200,  50 Village Committee, postcode 262708, Codes for the administrative divisions 370783103.
   Taitou Town: Area of 143.8 square kilometers, Population 61200,  42 Village Committee, postcode 262735, Codes for the administrative divisions 370783104.
   Tianliu Town: Area of 106.9 square kilometers, Population 66600,  68 Village Committee, postcode 262713, Codes for the administrative divisions 370783106.
   Shangkou Town: Area of 80.8 square kilometers, Population 67500,  65 Village Committee, postcode 262632, Codes for the administrative divisions 370783108.
   Hou Town: Area of 213.1square kilometers, Population 96800, 1Neighborhood Committee, 86 Village Committee, postcode 262724, Codes for the administrative divisions 370783109.
   Jitai Town: Area of 84.4square kilometers, Population 54100, 72 Village Committee, postcode 262723, Codes for the administrative divisions 370783111.
   Daotian Town: Area of 138.7square kilometers, Population 94400, 1Neighborhood Committee, 112 Village Committee, postcode 262706, Codes for the administrative divisions 370783112.
   Yangkou Town: Area of 501.4square kilometers, Population 57400, 6Neighborhood Committee, 37 Village Committee, postcode 262714, Codes for the administrative divisions 370783115.